De Latijnse School is een nieuw type basisschool voor Amsterdam. De Latijnse School is een publieke school waar iedere leerling welkom is.

De school biedt klassieke vorming vanaf groep 1, dagelijks muziek- en bewegingsonderwijs en een zeer ruime vorming met vroeg vreemdetalenonderwijs.

De Latijnse School wil leerlingen vormen tot zelfstandige leerlingen, van wie de talenten in een vroeg stadium worden ontdekt.

Programma

Uw kind maakt, op een speelse manier, vanaf groep 1 kennis met extra aangeboden talen in de onderbouw. In groep 6 mag uw kind ervoor kiezen om deze extra talen op een serieuze manier te gaan leren of om het reguliere basisschoolprogramma te volgen. Tot groep 6 worden de talen spelenderwijs aangeboden, met name gericht op klank en uitspraak.

De kinderen zullen hier niet op beoordeeld worden en de aandacht voor de reguliere zaakvakken zoals taal en rekenen blijft hetzelfde, evenals voor een goede afsluiting van de Cito-toets.

Het is binnen de Latijnse School ook essentieel dat kinderen elke dag muziek maken en bewegen, in de vorm van gymnastiek of dans.

Gedurende de gehele schoolloopbaan worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd vanuit de gedachtegang van de Latijnse School. Zo zullen er projectweken plaatsvinden die aansluiten bij de interesses van kinderen, te denken valt aan de Grieken en de Romeinen en de Olympische Spelen.

Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

Dit is op jonge leeftijd mogelijk dankzij actief gebruik van de vreemde talen zowel binnen als buiten de lessen taalverwerving, bijvoorbeeld bij de vakken toneel en muziek (Content and Language Integrated Learning) en met assistentie van moedertaalsprekers naast de groepsleerkracht.

Het beoogde eindniveau voor de vreemde talen is, afhankelijk van het niveau van de leerling, niveau A1, A2 of B1 van het Europees Referentiekader.

Waarom Latijn?

De Latijnse taal en cultuur was eeuwenlang de invloedrijkste taal ter wereld. Die invloed is nog steeds sterk aanwezig in de talen die wij spreken en in onze samenleving (op het gebied van de rechtspraak, natuurwetenschappen, medische wetenschappen en de cultuur).

Met elementaire kennis van het Latijn is een leerling veel sneller in staat andere moderne vreemde talen te leren en veel gemakkelijker: niet alleen Spaans en Frans, maar ook Engels en Nederlands. De Latijnse School wil haar leerlingen hierbij graag helpen door deze basis al op jonge leeftijd te leggen.

De Latijnse School is ook op Facebook te vinden.